N°BC

Num BC

NE PAS OUBLIER !

Bourse de WANZE samedi 15 février 2003
9 h. 30 - 13 h.

Salle communale de Wanze (Huy)


NIET VERGETEN !

Beurse van WANZE zaterdag 15de februari 2003
9 u. 30 - 13 u.

Gemeentezaal van Wanze (Hoei)

Renseignements-inlichtingen : www.foot100.be.tf

 

En vente : la deuxième édition du Dictionnaire des Clubs

Te koop : de tweede uitgave van de Lexicon der Clubs


La première édition du « DICTIONNAIRE DES CLUBS affiliés à líU.R.B.S.F.A. depuis 1895 » est épuisée. Grâce au travail de recherche, de remise à jour et de traduction (versions française et flamande) díHubert SCHRAM, Dirk WILLOCX et Bruno DUBOIS, la deuxième version est prévue pour février 2003 (Bourse de WANZE). Elle comprendra les trois tomes précédents (améliorés) des clubs avec numéro matricule plus un quatrième avec les clubs sans numéro matricule (plus de mille) ayant démissionné, fusionné ou été radiés avant fin 1926 (date de création des numéros matricule).
De eerste uitgave van de "Lexicon der clubs aangesloten bij de KBVB sinds1895" is uitgeput.Dankzij verder opzoekingzwerk, aanvullingen en vertalingen (Frans/Nederlands) van Hubert Schram, Dirk Willocx en Bruno Dubois, staat de tweede uitgave gepland voor februari 2003 (beurs te Wanze). Dit naslagwerk zal niet enkel de drie voorgaande boekenhernemend (clubs met stamboeknummer), maar zal tevens een vierde boekomvatten (clubs zonder stamboeknummer). Het betreft hier de verenigingen die hun ontslag verkregen hebben, opgehouden hebben te bestaan of gefusioneerd voor einde 1926.
zijn vóór de invoering van de stamboeknummers in 1926.